به تاریخ : 3/6/1375
دادنامه شماره : 75/671
کلاسه پرونده : 75/92ک
مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه عمومی ممسنی
شاکی : گزارش نیروی انتظامی
متهمین : آقای عنایت الله ، خانم زینت و خانم صاحب جان
اتهام : عمل منافی عفت و عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی

رای دادگاه
اولا": اتهام آقای عنایت الله فرزند علیکرم و خانم زینب ... فرزند خیرالله دایر بر ارتکاب عمل منافی عفت با توجه به محتویات پرونده و انکار متهمین و به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی به نظر محرز نیست علیهذا دادگاه به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی رای بر برائت آنان صادر ثانیا" : اتهام خانم صاحب جان ... فرزند احمد دایر بر عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی با توجه به محتویات پرونده و گزارش صورت مجلس مامورین انتظامی و اقرار متهمه و دفاعیات غیرموجه وی و دیگران قراین و امارات به نظر محرز و مسلم است. علیهذا دادگاه به استناد تبصره ماده 639 قانون مجزات اسلامی (تعزیرات ) حکم بر محمکومیت متهمه موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می گردد و رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان فارس می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ممسنی

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

119
نوع :
2
شماره انتشار :
671
تاریخ تصویب :
1375/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)