دادنامه شماره : 50 و 49 - 27/3/1375

رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باعنایت به ماده یک مواد الحاقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 12/7/1312 و ماده 4 و ماده 2و7 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 28/12/65 ، دادرس دادگاه که راجع به کیفرخواست دادسرادرمورداتهام ایرادضرب وجرح رسیدگی می نموده علاوه از آن متهم رابه اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی خارج ازمحدوده کیفرخواست وخارج ازصلاحیت خود به شلاق محکوم نمودورئیس دادگاه انقلاب درصدورحکم به جزای نقدی و شلاق تواما" برخلاف خلاف مفاد بند4 ماده 2مرقوم که فقط یک مجازات ازدو مجازات را تخییرا" مقررداشته ، مرتکب تخلف شده اند.

مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376

95
نوع :
2
شماره انتشار :
50
تاریخ تصویب :
1375/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)